Veilige kinderopvang

Veiligheid en Gezondheid De Bloementuin

Inleiding

 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderdagverblijf De Bloementuin. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2022. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers en de oudercommissie van kinderdagverblijf De Bloementuin. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. 

 

Ina Mulder is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.


Missie en visie 

Missie:

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door: 

- kinderen af te schermen van grote risico’s

- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s op basis van veiligheid en gezondheid

- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

- kinderen te leren contact te maken met anderen en wat hun positie is in het maatschappelijk leven.

- kinderen te leren ondernemend te zijn en uitdagingen te zoeken, die beheersbaar en binnen hun kunnen liggen. 

 

Visie:

Kinderopvang HINK staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie, maatwerk en betrokkenheid. Waar vanuit we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles. 

 

Doel

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s, 

2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s 

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. 

Dit alles met als doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 

Grote risico's 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken. Voor de overige risico’s verwijzen we naar bijlage 1 waarin de complete risico-inventarisatie is opgenomen die op 11 juni 2019 is uitgevoerd.

 

Fysieke veiligheid

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

Vallen van hoogte. 

Genomen maatregelen zijn: 

 1. kinderen mogen niet alleen op de aankleedtafel klimmen. 
 2. Ze mogen niet in de vensterbanken staan. 
 3. Met medewerkers is de afspraak gemaakt nooit weg te lopen bij een aankleedtafel en nieuwe medewerkers krijgen dat in hun inwerkperiode ook mee.
 4. De box en de bedden een keer extra te controleren of ze wel dicht zijn als we een kind in de box of bed hebben gelegd. Afspraak is: dat je controleert of het bed of box wel dicht zit door te kijken of je het hekje echt niet open krijgt. 
 5. Wanneer de kinderen van de Bloementuin spelen op het grote plein is het belangrijk dat medewerkers kinderen begeleiden bij het spelen op de klimtoestellen en schommels. Zorg dat kinderen in de buurt van een pedagogisch medewerker spelen. Daarnaast moet aan kinderen geleerd worden hoe ze moeten klimmen en schommels veilig kunnen gebruiken. 
 6. Aan de kant van de Rembrandtstraat is nu ook een speeltuin, die gedeeld wordt met de kinderen van de peuterspeelzaal. Op de hekken zijn veiligheidsklinken aangebracht. De tuin is uitdagend gemaakt door diverse mogelijkheden om te klimmen en je te verstoppen. De kinderen spelen alleen in de grote tuin als er minimaal 2 medewerkers zicht op de kinderen kunnen houden. Anders is het tussenhek dicht. 

Verstikking. 

 1. Er hangen geen koordjes van luxaflex of rolgordijnen naast de box of bedden.
 2. Koordjes langer dan 30 cm mogen niet aan speelgoed zitten.
 3. Met kinderen is de afspraak gemaakt geen speelgoedtassen of emmers over hun hoofd te doen tijdens het spelen. Ze worden hier ook op aangesproken tijdens hun spel.
 4. Kleding en verkleedkleding van kinderen wordt gecontroleerd op koordjes en dingen waar ze achter kunnen blijven hangen.
 5. Meubilair als boxen hebben spijlen met een afstand waar kinderen niet hun hoofd tussen door kunnen steken. Boxen en bedden voldoen aan de richtlijnen. 
 6. Kleine voorwerpen worden op een veilige plaats bewaard en met speelgoed waar kleine onderdelen aan/bij zitten (spelletjes, speelhuis, autootjes etc..) mogen de grotere kinderen alleen aan tafel spelen.

Vergiftiging. 

Genomen maatregelen zijn:

 1. Schoonmaakmiddelen staan buiten bereik van kinderen; in een kast met kindveilige sluiting of hoog genoeg zodat kinderen er niet bij kunnen. 
 2. In de kinder wc wordt geen gebruik gemaakt van wc-blokjes
 3. In de ruimte van het kinderdagverblijf hangt een CO2 meter, zodat de lucht kwaliteit gecontroleerd en beheerst wordt. Regelmatig wordt het raam open gezet voor extra frisse lucht
 4. Iedere dag wordt er geventileerd in de groepsruimte en de slaapkamer. Wanneer het koud is, wordt voordat de kinderen komen en nadat de kinderen weg zijn een raam open gezet, zodat er voldoende verse lucht binnen komt.
 5. De koelkast wordt iedere week schoongemaakt en dagelijks gecontroleerd op voeding die op de datum is en weggegooid moet worden. 
 6. Tassen van ouders en medewerkers met daarin mogelijk medicijnen of sigaretten, zijn altijd buiten het bereik van kinderen geplaatst. Ouders worden hier ook op gewezen door de medewerkers. 

Verbranding. 

 1. Er zijn geen apparaten met openvuur in het kinderdagverblijf.
 2. Omdat we kinderen willen laten zien dat een kaarsje kan branden en uitgeblazen kan worden, maken we wel gebruik van waxinelichtjes tijdens verjaardagen en feestdagen als kerst. We doen dit wel alleen op een veilige manier en onder continu toezicht van een pedagogisch medewerkster.
 3. Hete vloeistoffen als koffie en thee worden buiten bereik van kinderen gehouden. Hier wijzen we elkaar als medewerkers steeds op, maar ook ouders en bezoekers die we op het kinderdagverblijf koffie of thee aanbieden. Thermoskannen met hete dranken mogen niet op de tafel staan.

 Verdrinking. 

Genomen maatregelen zijn:

 1. We maken geen gebruik van zwembadjes in de zomer. Kinderen mogen uiteraard wel met water spelen, maar zullen dat doen met bakken, sproeiers, waterspeelbaan met bootjes, een watertafel en emmers met water.
 2. Wanneer we buiten het kinderdagverblijf gaan wandelen met de kinderen, zitten ze of in de bolderwagen of we geven hen een hand. In de buurt van water zullen we kinderen altijd de instructie geven niet te dicht bij het water te komen.
 3. Bij de Lange Wei is een vijver met vissen, hier gaan we soms met kinderen kijken. Kinderen mogen dan wel kijken op hun knieën, maar ze mogen niet met hun handen in het water. Er is altijd een pedagogisch medewerkster bij als de kinderen naar de vissen kijken.

  

Sociale veiligheid

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

Grensoverschrijdend gedrag. 

Genomen maatregelen zijn:

 1. Kinderen wordt geleerd hoe ze met andere kinderen en volwassenen horen om te gaan. Normale sociale omgangsregels zijn;  niet elkaar pijn doen of speelgoed afpakken, wel speelgoed delen en ook eens een speelgoedje afstaan aan andere kinderen. 
 2. Kinderen wordt geleerd dat je niet mag slaan, duwen of bijten. Dit is wel gedrag wat bij kinderen hoort, maar we laten kinderen zien dat ze daarmee anderen pijn doen of verdrietig maken. 
 3. Kinderen spelen af en toe doktertje; daarbij begeleiden we kinderen dat ze wel mogen doen alsof, maar dat ze elkaar niet mogen uitkleden. 
 4. Kinderen zijn nieuwsgierig naar elkaars lichaam; op de toiletjes kijken ze naar elkaar, we zijn hier bij aanwezig en vertellen ze dat ze niet in hun blootje zo maar de groep in mogen lopen.
 5. Kinderen knuffelen elkaar en de medewerksters knuffelen de kinderen ook; we laten zien en benoemen het ook voor een kind als ze dat niet prettig vinden. Als een kind zich niet fijn voelt in het knuffelen en zich afwent bijvoorbeeld, benoemen we dat naar het andere kind; “kijk hij/zij vindt het niet fijn als je hem/haar knuffelt. Doe dus maar niet”.
 6. In plagen of ongewenst gedrag voor een kind mogen kinderen altijd zeggen: “stop, hou op”. En dat is voor alle kinderen duidelijk dat ze dan moeten stoppen met dit gedrag. Dit is ook de methode die de Merwedeschool gebruikt in de kleuterklassen. 

Kindermishandeling. 

 1. Alle medewerkers hebben een cursus Meldcode Kindermishandeling gedaan en kunnen de signalen herkennen. Daarnaast wordt de meldcode Kindermishandeling en de signalen 1 keer per jaar besproken in een teamoverleg. Op de mobiele telefoon van de Bloementuin is de Meldcode-app geïnstalleerd. Medewerkers worden erop gewezen dat ze die altijd kunnen raadplegen en niet alles uit hun hoofd hoeven te weten.
 2. We nemen als kinderopvang HINK deel aan het Multidisciplinair overleg in Hardinxveld Giessendam, waarin ook zorgkinderen besproken worden met consultatiebureau en een psychologe. 
 3. Er wordt minimaal met 2 medewerkers in de groep gewerkt. Daarnaast hangen in het kinderdagverblijf en in de slaapkamer camera’s waarop medewerkers kunnen kijken en de houders kunnen inloggen via een app. 

Vermissing. 

 1. Kinderen kunnen niet bij de klink van het kinderdagverblijf, omdat die hoog is geplaatst.
 2. Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene het kinderdagverblijf verlaten
 3. Bij uitstapjes hebben kinderen een bandje met het telefoonnummer van de locatie en/of een mobiel nummer van de medewerker om zijn/haar pols. Met uitstapjes wordt altijd een mobiele telefoon meegenomen. Indien er geen medewerker achterblijft in het kinderdagverblijf, is dit de telefoon van de locatie.

Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag zijn een onderdeel van het Veiligheid en gezondheidsbeleid. Het protocol “Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag” zoals die is opgesteld door BOINK, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal Werk Nederland wordt door ons gehanteerd. 

De Sociale Kaart en bijlage voor de uitvoering van het protocol in de organisatie worden apart bijgevoegd. 

 

Gezondheid 

Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

 

Maatregelen die genomen zijn i.v.m. corona-virus uitbraak: 

 1. Ouders komen niet in het kinderdagverblijf en brengen de kinderen via de tuin aan de kant van de Rembrandtstraat in de zomer en in de winter tot in de hal van de school bij de kapstok. Kinderen worden met mondkapje van ouders overgenomen door de medewerkers van het kinderdagverblijf.
 2. Kinderen met koorts blijven thuis of worden zo snel mogelijk opgehaald. 
 3. Tussen volwassenen onderling is 1,5 meter afstand. Tussen medewerkers en kinderen is 1,5 meter niet mogelijk/nodig. 
 4. Wanneer kinderen verkouden zijn of een snotneus hebben wordt door medewerkers de beslisboom gebruikt van BOINK en AJN als hulpmiddel om een afweging te maken of kinderen wel of niet naar de dagopvang mogen komen. Ze gebruiken steeds de meest actuele beslisboom.

 Maatregelen die er al waren voor de coronamaatregelen: 

Kind komt in aanraking met ziektekiemen:                                                                                            Binnen het kinderdagverblijf is er altijd wel een kindje verkouden. Het is belangrijk dat er zo hygiënisch mogelijk mee wordt omgegaan. Afspraken die we hiervoor hebben zijn:

 1. Na het schoonpoetsen van een neus je handen wassen of reinigen.
 2. Bij bloed of wondvocht verzorging dragen medewerkers handschoenen. 
 3. Open wondjes van medewerkers of kinderen altijd afdekken met een pleister.
 4. Kinderen leren hun elleboog voor de mond te doen bij het hoesten.
 5. Papieren zakdoekjes gebruiken en direct weggooien.
 6. Kinderen leren dat speelgoed niet in de mond gaat en als kinderen het in de mond hebben gehad direct afwassen.
 7. Wanneer er een kinderziekte heerst in het kinderdagverblijf worden ouders hiervan op de hoogte gebracht door middel van een deurbriefje ( zie hiervoor https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/professionals/themas-professionals/infectieziekten-professionals/deurbriefjes )
 8. Er is een schoonmaakrooster en dit wordt dagelijks afgetekend. 
 9. Grote schoonmaakwerkzaamheden worden ingepland.
 10. De temperatuur van de koelkast en de vriezer wordt maandelijks gecheckt. 

 

Helemaal voorkomen van ziektekiemen kunnen we helaas niet, maar door kinderen, medewerkers en ouders zo goed en snel mogelijk te instrueren en informeren kunnen we wel zo hygiënisch mogelijk te werken. 

 

Binnenmilieu is te warm of te koud en CO2 gehalte is te hoog. 

 1. De temperatuur van de groepsruimte wordt gecontroleerd door middel van een thermometer en een CO2-meter die in de groep hangt. Er wordt regelmatig geventileerd doordat de ramen-eventueel bij koud weer voordat de kinderen komen-worden open gezet iedere dag. Dit doen we ook aan het eind van de dag. Dit zowel in de groepsruimte als in de slaapkamer.
 2. Met Stichting OVO (verhuurder) is gesproken over betere klimaatbeheersing. Dit is onderzocht en de meest haalbare oplossing om het CO2-gehalte de hele dag goed te houden is een airconditioning. We kijken nog naar de gezondheidsrisico’s die daar mogelijk aan vast zitten. 
 3. Er wordt door HINK gekeken naar andere oplossingen buiten de verhuurder om, zoals luchtfilters en luchtcirculatie systemen.

 

Omgang met kleine risico's

 

Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf hun tweede levensjaar leren omgaan met diverse kleine risico’s. Denk ten aanzien van veiligheid bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand/elleboog voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook kunnen kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te gaan of leren hoe ze zelf hun luier weg kunnen gooien. 

 

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:

•            Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid

•            Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen

•            Het vergroot sociale vaardigheden

 

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan. 

 

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek, na het buiten spelen en voor het eten of het houden van een hand/elleboog voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen, maar wel zelf hun luier weg mogen gooien. 

 

De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de risico-inventarisatie. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in periodes dat kinderen (en medewerkers) verkouden zijn of moeten niezen.

 

Risico-inventarisatie

 

Op 11 juni 2019 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uit laten voeren door Mosch Veiligheid. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In bijlage 1 zijn de uitkomsten van de risico-inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende actieplan. 

 

Door de corona-crisis en tijdelijke sluiting is het niet haalbaar gebleken dat de risico inventarisatie in mei werd uitgevoerd, omdat de prioriteiten ergens anders lagen. De tijdsplanning hebben we aangepast. In december 2020 wordt door medewerkers van De Bloementuin een risico-inventarisatie Veiligheid en Risico Inventarisatie Gezondheid ingevuld en in februari 2021 is in het locatie-overleg besproken wat er moet worden bijgesteld in het plan van aanpak naar aanleiding van de risico-inventarisatie. 


Thema’s uitgelicht

Grensoverschrijdend gedrag

Grens                     Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:

 1. Tijdens teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
 2. In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. 
 3. Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is.
 4. We leren kinderen ook wat het effect op andere kinderen is als ze pesten of andere kinderen pijn doen.

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

 1. Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).
 2. We werken met een vier-ogen-beleid.
 3. Medewerkers kennen het vier-ogen-beleid
 4. Het vier-ogen-beleid wordt goed nageleefd. Zie hiervoor ook het pedagogisch beleidsplan van de locaties.
 5. Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen-beleid niet goed wordt nageleefd.
 6. Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt op de opvang.
 7. Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.
 8. Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.

 

Kinderen spelen tijdens opening van de BSO ook samen met de kinderen van de BSO.

Op de BSO staan medewerkers meestal samen op een groep. Kinderen tot 7 jaar zijn altijd onder toezicht van een volwassene aan het spelen. Daarnaast zijn er in de school altijd meer volwassenen aanwezig. Pesten wordt met grotere kinderen regelmatig besproken en ook andere kinderen dan de BSO kinderen die op het schoolplein spelen, worden door ons aangesproken op pesten. We zijn alert op signalen van kinderen en maken zaken bespreekbaar (individueel en in groepsverband) een open cultuur vinden wij belangrijk. Pesten is wel een onderwerp wat we regelmatig met kinderen bespreken.  Ook peuters doen elkaar regelmatig pijn, meestal onbedoeld, maar we wijzen ook peuters op het effect wat dat heeft op de ander. 

 

Vier-ogenprincipe

De dagopvang op onze locatie is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

 

Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan:

Op kinderdagverblijf de Bloementuin geven we hier als volgt invulling aan. Er is een camera in de groepsruimte en in de slaapkamer waarop door middel van een app door houders kan worden meegekeken in het dagverblijf. Wij staan ook altijd open voor bezoek van buren en mensen in het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf heeft veel ramen waardoor vanaf buiten makkelijk meegekeken kan.

 

In kinderdagverblijf De Bloementuin zitten we in een school, waardoor er altijd meer volwassenen in het gebouw zijn. Ook de BSO zit in hetzelfde gebouw, waardoor ook collega’s van de BSO regelmatig binnen lopen. Er is een camera in de groepsruimte en in de slaapkamer waarop door middel van een app door houders kan worden meegekeken in het dagverblijf.


Drieuursregeling en achterwachtregeling

Een kindercentrum dat per dag tenminste tien uur achter elkaar opvang biedt, mag maximaal gedurende drie uur minder (maar minimaal de helft) van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers inzetten. Er moet wel altijd een interne achterwacht aanwezig zijn. 

De interne achterwacht is vereist als 1 pedagogisch medewerker aanwezig is op de dagopvang, terwijl er wordt afgeweken van de BKR. Bijv. tijdens een pauze. De interne achterwacht is een 2e volwassene die op de locatie aanwezig is.

Dit betekent dat tijdens pauzes van medewerkers altijd een andere volwassene in het pand moet zijn. Tijdens de schoolweken is dat tijdens de pauzes iemand van school. Tijdens de vakanties is dat iemand van de BSO. Wanneer de BSO niet aanwezig is dan moet de pm-er van de Bloementuin pauze houden in het pand. 

Binnen de Merwedeschool zijn de BSO Merwedeplein en het kinderdagverblijf De Bloementuin voor elkaar de interne achterwacht in vakanties en aan begin en eind van de dag. 

 

Een externe achterwacht is vereist als 1 pedagogisch medewerker op de dagopvang aanwezig is, op momenten dat de BKR kloppend is. Bijv. aan het begin en einde van de dag. Of op een dag dat er weinig kinderen aanwezig zijn. De externe achterwacht is een persoon die bij calamiteiten binnen 15 minuten op het kindercentrum aanwezig kan zijn.

 De externe achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden.

De volgende personen zijn bereikbaar als externe achterwacht:

Judy van Boxtel (locatieleider Merwedeschool); 06-27253344 (bereikbaar van 8 -17 uur)

Receptie De Lange Wei;  0184-678000 (wanneer de receptie niet bemand wordt is dit nummer doorgeschakeld naar een verantwoordelijk verpleegkundige.)

Medewerkers van De Kleine Wei; 0184-635564 of 06-15233724 (bijv tijdens vakanties en de BSO is niet in het pand)

 

 

EHBO regeling

 

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben de volgende medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO:

Ina Mulder                                                 5 maart 2022

Daisy Cabout                                             5 maart 2022

Leonie de Kok                                           5 maart 2022

Mariska van Dijk                                       5 maart 2022

Emelie Mettry                                           5 maart 2022

Gerinde Buwalda                                     5 maart 2022

Karlijn Huigen                                           5 maart 2022

Jurgen Visschers                                       5 maart 2022

Maurena van Stuijvenberg                      5 maart 2022

Femke Zock                                               5 maart 2022

Deze certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:

Mosch Veiligheid, Rustenburgerweg 103, 1703 RV Heerhugowaard

Mosch Veiligheid is een erkend opleider, geregistreerd door het Oranje Kruis, Rode Kruis en NIBHV.

 

              

 

Op onze locaties hebben de volgende personen een BHV diploma:

Ina Mulder                                               5 maart 2022

Daisy Cabout                                           5 maart 2022

Leonie de Kok                                         5 maart 2022

Gerinde Buwalda-Breedveld                5 maart 2022

Mariska van Dijk                                     5 maart 2022

Emelie Mettry                                         5 maart 2022

Karlijn Huigen                                         5 maart 2022

Jurgen Visschers                                     5 maart 2022

Maurena van Stuijvenberg                    5 maart 2022

Femke Zock                                             5 maart 2022

 

Binnen de Merwedeschool zijn voldoende gekwalificeerde BHV-ers.                      

  

Beleidscyclus 

 

Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid 

Een beleidscyclus bestaat uit vier fasen:

 

 1. Een eerste fase waarin voorbereidingen worden gedaan om de risico-inventarisatie te kunnen uitvoeren. Voor de nieuwe Risicomonitor betekent dit dat eerst de thema’s moeten worden vastgesteld die hierin opgenomen worden (met de daarbij behorende onderwerpen). De Risico-inventarisatie is in januari besproken in het grote overleg met alle medewerkers van HINK. 
 2. Een tweede fase waarin daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met de risicoinventarisatie. In deze fase gaan we actief met medewerkers in gesprek over de te behandelen thema's, zodat een overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn. De medewerkers zullen zelf ook thema's uitwerken, waardoor betrokkenheid van de medewerkers bij dit beleidsplan groter is. Deze thema's worden regelmatig besproken en ingebracht in een teamoverleg. 
 3. Een derde fase waarin wordt opgesteld hoe deze verbeterpunten het beste aangepakt kunnen worden, in de vorm van een plan van aanpak. Dit wordt aansluitend aan fase2 inbreng besproken in het teamoverleg
 4. En een laatste vierde fase om te evalueren of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering. Dit wordt besproken op het er op volgend teamoverleg. 

Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar. Dit kan eventueel korter zijn wanneer kleine onderwerpen in delen worden opgepakt. 

 

Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen de risico-inventarisatie gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een driejarenplan op. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid iedere 3 jaar bijgesteld.

 

De risico-inventarisatie ARBO heeft ook inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De belangrijkste actiepunten zijn:

 1. Stellingen zijn vast gezet augustus 2019
 2. Bovenlichten zijn gerepareerd juli 2019
 3. Looproutes vrijhouden van speelgoed is een continue actie. Tijdens werk regelmatig opruimen. 
 4. Dit geldt ook voor gillen van kinderen, spreek kinderen aan op praten ipv gillen.
 5. September 2021 een Risicoinventarisatie Veiligheid en Gezondheid uitvoeren door de medewerkers van De Bloementuin. Deze RIV en RIG is besproken in de teamvergadering van oktober 2021.

Hoe worden maatregelen geëvalueerd? 

Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we jaarlijks de genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.


 

Inzicht in het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid

 

Het beleidsplan Veiligheid en Gezindheid is op de locatie inzichtelijk voor ouders en personeel. Nieuwe personeelsleden krijgen het beleidsplan toegestuurd.

Indien gewenst kunnen ouders het beleidsplan toegestuurd krijgen. 

We bekijken nog hoe we het meest actuele beleidsplan steeds op het ouderportaal kunnen plaatsen. 

 

Communicatie en afstemming intern en extern 

 

Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders)

 

 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. 

 

Tijdens team-overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.

 

Tijdens oudercommissie vergaderingen worden steeds de veranderingen in het   Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid besproken en in de notulen opgenomen. De goedgekeurde notulen worden gedeeld en via de mail met de nieuwsbrief meegestuurd. 

 

Via de nieuwsbrief en via de notulen van de oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.

 

Ondersteuning en melding van klachten

 

Voor ouders en medewerkers

Ondanks dat alles goed gaat kan het altijd gebeuren dat ouders of medewerkers een klacht hebben over de wijze waarop aan veiligheid en gezondheid wordt gewerkt. Maak voor ouders en medewerkers inzichtelijk wat ze kunnen doen wanneer ze een klacht hebben.

 

In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende stappenplan geboden:

 

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie

U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Hoe u dit kunt doen, staat in ons klachtenreglement.

 

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis. 

 

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie doorlopen.

 

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen. 

 

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden op www.degeschillencommissie.nl

Reactie plaatsen