De Bloementuin in Boven Hardinxveld

Pedagogisch Beleidsplan KDV De Bloementuin

08 januari 2022

Inleiding: 

Welkom in kinderdagverblijf De Bloementuin. Dit kinderdagverblijf is onderdeel van kinderopvang HINK. Ons kinderdagverblijf biedt opvang aan kinderen van 0-4 jaar. Indien passend kunnen incidenteel kinderen iets langer dan tot hun vierde jaar blijven. Wij bieden dan ook kinderopvang op maat. 

Voorstellen zakelijk: naam onderneming, wat bied je, visie en missie kort

Kinderopvang HINK is een kinderopvangorganisatie van eigenaar en houder Ina Mulder met kinderdagverblijf De Bloementuin als één van de twee locaties. Dit zijn BSO Merwedeplein en KDV De Bloementuin.

Opvang Nieuwe Stijl.

Kinderopvang HINK is aangesloten bij ONS: Opvang Nieuw Stijl. Dit is een franchiseformule die ondernemers in de kinderopvang ondersteunt bij de opstart en exploitatie van het kindcentrum. Samen met ONS zorgen wij ervoor dat behalve de opvang van uw kind(eren) ook de aanmelding, wijzigingen, beëindiging en facturatie goed geregeld zijn. In de dagelijkse praktijk zijn en blijven wij het vaste gezicht op het kindcentrum; alle administratieve zaken regelt ONS voor u: 

        Opvang Nieuwe Stijl   Tel. 078- 7370398,    Email: info@opvangnieuwestijl.nl.

Voorstellen.

In december 2014 ben ik,  Ina Mulder, kinderopvang HINK gestart in Boven-Hardinxveld. KDV De Bloementuin is een van de twee locaties van kinderopvang HINK. 

Ina Mulder:

Na een carrière  van 15 jaar in  de zorg voor mensen met een beperking, kwam ik, Ina Mulder, ruim 20 jaar geleden in aanraking met de kinderopvang, eerst door mijn eigen zoon en mijn inzet  als oudercommissielid. Hierdoor kreeg ik een goed beeld van de kinderopvang en zijn ins en outs en wet- en regelgeving. Ik heb toen iets later de overstap gemaakt van de gehandicaptenzorg naar de kinderopvang. Hierin heb ik inmiddels al weer heel wat jaren ervaring. Ik vind het geweldig om kinderen zich te zien ontwikkelen en hen een veilige omgeving te bieden om die ontwikkeling zo optimaal mogelijk vorm te geven. Binnen het kindcentrum zie ik voor kinderen veel kansen om zich op school en tijdens de vrije tijd te kunnen ontplooien tot zelfstandige personen, die zich verder kunnen ontwikkelen in de maatschappij. 

Missie 

De missie die kinderopvang HINK nastreeft is, een bijdrage te leveren in de ontwikkeling van kinderen. Zodat ze opgroeien tot zelfbewuste mensen, die eigen keuzes kunnen maken en hun leven vorm kunnen geven. Wij streven na dat kinderen zich bewust zijn van wie ze zijn en weten wie ze willen zijn en hun eigen identiteit leren vormen. We vinden het tevens belangrijk dat kinderen leren een goede balans te vinden tussen het eigen belang en het belang van anderen en zich bewust zijn van hun omgeving en de aarde waarop we leven. 

Visie

In het professioneel opvoeden en de pedagogische kwaliteiten van onze medewerkers beschrijven we hoe we deze visie in de praktijk vorm geven en ook het pedagogisch klimaat is hierin belangrijk.

Als kinderopvang zijn we mede-opvoeder van de kinderen samen met de ouders en zeker gezien de jonge leeftijd van de kinderen zijn we verantwoordelijk voor een veilig pedagogisch klimaat. Het overleg en afstemming met ouders vinden wij erg belangrijk.

We bieden kinderen uitdaging in taal, fysieke/motorische ontwikkeling, creativiteit, socialisatie en we laten hen bewust worden van normen en waarden. Dit betekent dat wij de kinderen iedere dag activiteiten aanbieden om alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Binnen de Bloementuin werken we veel samen met de school en gebruiken we dezelfde thema’s als groep 1/2 van de Merwedeschool.

Tijdens de activiteiten die het thema ondersteunen streven we er naar alle ontwikkelingsgebieden aan bod te laten komen. 

Kinderen leren van elkaar en kunnen ook samenspelen met de kinderen van groep 1/2 en zich al voorbereiden op de overgang naar school. Deze overgang is erg natuurlijk, omdat ze leerkrachten en kinderen al tegenkomen op het plein en in de gang.

We leren kinderen samenspelen en ook het delen van speelgoed en spullen. We leren kinderen op hun beurt te wachten en ook voor zichzelf op te komen.  

Professioneel opvoeden

In onze kinderopvang staat het kind centraal. We zijn ons er van bewust dat het creëren van een veilige omgeving  waarin kinderen zich vrij voelen zich te ontwikkelen, een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Naast het zorg dragen voor een fysiek veilige omgeving, ligt er voor ons een belangrijke taak ten aanzien van het waarborgen van de emotionele veiligheid van kinderen en het bieden van een stimulerende omgeving. Deze krijgen vorm in de interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind enerzijds en de interactie tussen kinderen onderling anderzijds. De interactievaardigheden van de pedagogisch medewerker bepalen de kwaliteit van de opvang. Haar directe interacties met de kinderen, haar invloed op de interacties tussen de kinderen onderling en invloed op de interactie van het kind met de fysieke omgeving bepalen in hoge mate hoe het kind de opvang ervaart. 

Pedagogische vaardigheden van onze medewerkers

Interactievaardigheden: medewerkers zijn in staat om met een kind te communiceren op hun leeftijds- en belevingsniveau. Dit betekent dat er op de groep continue interactie is tussen de medewerkers en de kinderen. Ook communiceren met de jongste kinderen is daarom erg belangrijk en medewerkers moeten in staat zijn ook van baby’s de communicatie te kunnen volgen. 

Sensitieve responsiviteit: medewerkers zijn in staat om de gevoelswereld van een kind te voelen en te zien wanneer een kind bijvoorbeeld blij, boos of verdrietig is. Soms is dat heel makkelijk, maar het komt ook voor dat kinderen wat stiller en meer teruggetrokken zijn. Medewerkers zijn er alert op dat juist die kinderen ook gezien worden.

Pedagogisch medewerkers kunnen inspelen op de belevingswereld van de kinderen. En daarmee een veilige plek creëren waar kinderen kunnen spelen, leren en ontwikkelen.

 Respect voor de autonomie: Ieder kind is uniek en juist daarin moeten kinderen gezien en gestimuleerd worden. Ieder kind mag zich binnen ons kinderdagverblijf ontwikkelen tot een uniek mens en medewerkers zullen dat ook stimuleren en accepteren. Pedagogisch medewerkers weten hoe ze vaardigheden van kinderen kunnen stimuleren en de talenten van kinderen meer naar boven kunnen halen. Een hulpmiddel hiervoor is het signaleringssysteem “doen, praten en bewegen”. Hierin krijgen medewerkers ook tips hoe ze vaardigheden van kinderen kunnen stimuleren en meer uitdagen.

Structureren en grenzen stellen: een gestructureerde dagindeling en weten waar ze aan toe zijn geeft kinderen veiligheid en zekerheid. Kinderen wordt door medewerkers verteld wat wel en wat niet mag. Veel regels zijn er op gestoeld dat de veiligheid gewaarborgd blijft, maar ook dat kinderen leren zich aan afspraken en regels te houden. Grenzen stellen geeft een kind veiligheid, duidelijkheid en zekerheid. En ieder kind zal geneigd zijn om af en toe de grens op te zoeken, maar onze medewerkers zullen deze grenzen steeds duidelijk aangeven en kennen de regels en grenzen binnen het kinderdagverblijf.

Praten en uitleggen: medewerkers praten de hele dag met kinderen en leggen ook baby’s uit wat ze gaan doen. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en zullen zich daardoor meer op hun gemak voelen. 

Ontwikkelingsstimulering: medewerkers kennen de ontwikkelingsfasen van de kinderen en weten ook hoe ze de ontwikkeling kunnen stimuleren. Ook weten ze hoe ze kinderen kunnen uitdagen om de stap verder te komen. Voor de signalering van de ontwikkeling van kinderen maken wij ook gebruik van het signalerings-/observatiesysteem “Doen, praten en bewegen”. Hierin zijn ook voor medewerkers tips te vinden hoe de ontwikkeling op specifieke onderdelen te stimuleren. Daarnaast werken we met thema’s, waarbij er activiteiten op diverse ontwikkelingsgebieden worden aangeboden. Denk daarbij aan motorische ontwikkeling, taal-spraak ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij gebruiken dezelfde thema’s als de school voor groep 1/2 gebruikt, maar passen de activiteiten aan het leeftijdsniveau aan. De kinderen zien hierdoor steeds als ze binnenkomen ook het thema uitgezet bij de klassen van school en de oudere kinderen mogen daar waar mogelijk met de kinderen van groep 1/2 in het halletje spelen.

Begeleiden van interacties tussen kinderen: medewerkers zijn in staat om de interactie tussen kinderen te begeleiden. Het plagen of pijn doen van elkaar komt ook voor bij het samen spelen. Medewerkers laten kinderen ook zien wat hun gedrag voor een effect heeft op een ander kind. Ze gaan met beide kinderen in gesprek. 

Medewerkers zijn in staat om ook een rollenspel tussen twee kinderen te stimuleren, waarbij samenspelen een positief en stimulerend effect heeft. 

Medewerkers kunnen bemiddelen tussen kinderen, waarbij kinderen samen met een spel bezig kunnen zijn; soms met elkaar, soms naast elkaar. De samenwerking met groep 1/2 maakt dat de oudste kinderen ook al in contact komen met de oudere kinderen, waar ze straks mogelijk bij in de klas komen. Dit maakt de overgang naar de basisschool makkelijker, maar ze leren ook al een beetje de regels van samenspel van de basisschool. 

Ontwikkeling van de creatieve vaardigheden: medewerkers stimuleren de kinderen in het ontwikkelen van creatieve vaardigheden door hen diverse materialen aan te bieden waarmee we knutselen. Denk hierbij aan verf, lijm, textiel, wol, papier, klei etc… De verschillende materialen worden binnen de thema’s ook afgewisseld. Daarnaast stimuleren medewerkers de creativiteit van kinderen door in te gaan op hun verhalen en ze uit te dagen om op verschillende manieren hun spel te spelen. Rollenspelen tussen kinderen wordt gestimuleerd door medewerkers door met kinderen mee te spelen en in te gaan op hun fantasieën. 

Pedagogisch klimaat: 

In het pedagogisch klimaat van het kinderdagverblijf gaan wij uit van de vier competenties in de ontwikkeling van kinderen, zoals Marianne Riksen van Walraven die heeft beschreven. Deze competenties vormen het uitgangspunt van waaruit wij een veilige en vertrouwde omgeving creëren zodat kinderen optimaal de gelegenheid krijgen zich te ontwikkelen.

Deze basis competenties zijn:

-    emotionele veiligheid

Wij geven kinderen een gevoel van emotionele veiligheid.

We benaderen kinderen op een positieve manier. De nadruk wordt gelegd op het gewenste gedrag van het kind. Het kind krijgt complimentjes en regelmatig individuele aandacht. Dit heeft een positief effect op het zelfbeeld en het vertrouwen van het kind. Voor jonge kinderen is hiervoor speciale aandacht tijdens de verzorging. Tijdens het voeden en verzorgen wordt op een zachte rustgevende manier tegen het kind gesproken. Kinderen worden regelmatig op schoot genomen en wanneer het kind huilt, troosten wij het kind.

Wij proberen de emoties van het kind te verwoorden en tonen hiervoor begrip. Kinderen mogen boos of verdrietig zijn. Wanneer een kind boos of verdrietig is zullen wij oudere kinderen stimuleren om te proberen te vertellen waarom hij/zij boos of verdrietig is. Wanneer een kind uitgelaten of blij is zullen wij dat ook benoemen. Kinderen krijgen de kans om iets persoonlijks te vertellen in het ochtendritueel aan tafel. (zie ook hieronder)

Voor de emotionele veiligheid van het kind is structuur belangrijk. Een dagje in het kinderdagverblijf heeft voor het kind een herkenbaar dagritme, waarmee wij het kind vertrouwd zullen maken. We ontvangen ieder kind en gaan samen met het kindje de ouders uitzwaaien. Daarna mag een kind gaan spelen of als dat nodig is krijgen ze nog een ontbijtje. We starten de tafel-overgangsmomenten altijd met het opruimen van het speelgoed. We hebben daar een liedje voor wat we zingen en ook eventueel op een cd kunnen laten horen. Zo weten kinderen dat er weer een overgang komt in de dag. Het ochtendmoment met alle kinderen starten we met een “goedemorgen liedje”, waarbij ieder kind apart welkom geheten wordt en waardoor alle kinderen ook de namen van de andere kinderen leren kennen. Kinderen voelen zich hierdoor gezien en het stimuleert ook de interactie tussen kinderen. Het einde van de dag willen we ook weer wat rust creëren, en sluiten we af met een moment aan tafel. Rond 17.00 uur krijgen de kinderen nog een crackertje en daarna is er een activiteit aan tafel. Dit kan zijn een puzzeltje maken of meer creatief zoals kleuren/tekenen of kleien.  

Kinderen hebben behoefte aan duidelijkheid en regels, dit geeft houvast omdat situaties voorspelbaarder worden. Dit geeft een goede basis voor de persoonlijke ontwikkeling en het verkennen van de eigen grenzen en mogelijkheden. Wij zorgen er voor dat de regels voor kinderen duidelijk zijn en ze niet voor verrassingen komen te staan door ze regelmatig te benoemen en een aantal eventueel met pictogrammen duidelijk te maken. 

Voorbeelden van duidelijke regels zijn: 

 •   We doen elkaar geen pijn,  slaan, schoppen, knijpen van andere kinderen is verboden. 
 •   Het moet voor kinderen zelf en andere kinderen veilig zijn, dus rennen in de groep kan niet
 •   Speelgoed is om mee te spelen en niet om mee te gooien. Dan gaat het stuk of kinderen krijgen het op hun hoofd. 

De kinderen worden opgevangen in een vaste stam- of basisgroep. Deze groep vormt een vertrouwde omgeving voor het kind. In deze groep worden kinderen zoveel mogelijk begeleid en verzorgd door hun eigen pedagogisch medewerkers. Er is een vast rooster voor de medewerkers en daarmee is er ook duidelijkheid voor de kinderen, welke medewerker er wanneer is. We kiezen bewust voor kleinschalige kinderopvang en daarmee is het aantal medewerkers beperkt.

-    persoonlijke competenties

Als pedagogisch medewerkers observeren wij de kinderen, zodat wij gedrag en signalen kunnen herkennen  en interpreteren. 

Als pedagogisch medewerkers sluiten wij met ons gedrag en handelen aan op het gedrag en de belevingswereld van het kind en van de groep kinderen op dat moment. Wij zijn in staat opvallend gedrag te signaleren en bezitten voldoende kennis om ouders te adviseren en indien nodig de juiste stappen te zetten om een optimale ontwikkeling te waarborgen. 

Het aanbod van activiteiten en materialen sluit aan op de behoeften, belevingswereld en ontwikkeling van het kind. Kinderen worden hiermee gestimuleerd, kunnen uitdagingen aangaan en krijgen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen.

Bij de indeling van de groeps- en buitenspeelruimte zorgen wij dat er plekken zijn voor zowel rustig als druk spel. De ruimte moet zowel uitdagend als spannend zijn, maar ook ruimte geven om je als kind even terug te trekken. Dit realiseren wij door het creëren van aparte speelhoeken met voldoende aanbod voor de diverse leeftijdsgroepen. Voor baby’s is er de hoge box, maar ook de grondbox is een plek waar baby’s kunnen leren kruipen en draaien. Ze hebben hier meer ruimte om zich motorisch te ontwikkelen. De oudere kinderen wordt geleerd dat dat de plek is voor de baby’s en dat ze daar dus met de baby’s voorzichtig moeten zijn.

Als er geen baby’s zijn, kan de grondbox ook gebruikt worden voor een peuter, die even rustig met zijn spel bezig wil zijn. Wanneer hij/zij bijvoorbeeld een treinbaan wil maken, zonder dat die steeds door de kruipende of lopende dreumesen wordt afgebroken. We merken in de praktijk dat de grondbox ook uitdaagt tot een rollenspel. De peuters maken er hun huis van of het is de plek waar ze gaan picknicken. De peuters weten ook dat als er een baby in de grondbox ligt ze hier niet in kunnen spelen en ze corrigeren elkaar daar ook in. In de grondbox mogen we alleen spelen op hun sokken vanwege de hygiëne voor de baby’s.

We een wobbel en de mogelijkheid om met een groepje kinderen naar de speelzaal van school te gaan. Deze speelzaal is de plek waar ze mogen klimmen en zich motorisch kunnen ontwikkelen. De andere speelplekken zijn niet om te klimmen. Dit heeft ook te maken met veiligheid. Een keukentje is niet zo veilig om in te klimmen dan een klimrek wat er voor gemaakt is. Op de wobbel ze leren hun evenwicht en balans te vinden en ze leren bovendien op hun beurt te wachten. Ook al zijn sommige kinderen minder behendig, ze moeten op hun beurt wachten en mogen niet duwen als een kind op de wobbel staat. In de natuurtuin staan paaltjes waar ze op kunnen klimmen en we leren ze dat ze niet mogen duwen als een kind aan het klimmen is en dat ze op hun beurt moeten wachten. Wanneer het rustig is dan spelen de kinderen ook graag op het grote plein en met de kinderen van groep 1/2 is samen spelen op het grote plein wel mogelijk. Dan splitsen we vaak de groep op in een groepje op het kleine plein en een groepje op het grote plein.

Wij stimuleren kinderen zich te ontwikkelen, door hen in alledaagse activiteiten zelf dingen te laten doen. Kinderen mogen bij het ontbijt bijvoorbeeld zelf hun boterham smeren. Ook zullen we hen stimuleren om zelf zich uit te kleden als ze gaan slapen of zelf hun jas aan te trekken als we gaan buitenspelen.

We doen ons best om als het enigszins kan iedere dag even naar buiten te gaan. Ook in de plassen stampen is leuk. We hebben daarom in diverse maten kaplaarzen staan die kinderen aan kunnen als het iets minder mooi weer is en we toch naar buiten willen. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen leren ervaren dat er jaargetijden en diverse weertypes zijn. Bovendien is het belangrijk ook even te kunnen rennen en je energie kwijt te kunnen als kind. Het plein zal daarom zo uitdagend mogelijk gemaakt worden. 

Door het werken met thema’s bieden we diverse activiteiten aan in het kader van het thema. We zullen de thema’s zoveel mogelijk afstemmen op de thema’s die in de kleuterklassen op de Merwedeschool gebruikt worden. De activiteiten zijn niet alleen knutselactiviteiten, maar ook activiteiten op het gebeid van de motorische ontwikkeling, zoals het nadoen van bomen in de wind in de herfst en het nadoen van dieren. Ieder thema wordt begeleid aan de hand van een boek, wat dagelijks wordt voorgelezen op een interactieve manier. Kinderen hebben hierin ook hun inbreng en tijdens het voorlezen wordt ook ingegaan op de inbreng van kinderen in het verhaal. Ook door hen te vragen naar hun eigen ervaring met het geen in het verhaal gebeurt. Hiermee stimuleren we ook de taal-spraak ontwikkeling.

-    sociale competenties

Wij nemen een actieve houding aan ten opzichte van de kinderen. Wij spelen mee en stimuleren de kinderen tot samen spelen, praten, luisteren en werken. Wij hebben daarbij een open houding. We stimuleren de kinderen en dagen hen uit de grenzen van hun kunnen te verkennen. Hierbij staat de inbreng van het kind voorop. Zo creëren wij individuele leermomenten voor het kind, waardoor de zelfredzaamheid en zelfstandigheid groeit. 

Wij stimuleren het kind/de kinderen om dingen met elkaar te delen, te wachten op elkaar en rekening te houden met anderen. Onder andere tijdens de maaltijd wordt hier aandacht aan besteed, maar ook tijdens kringgesprekken of interactieve voorleesmomenten is hier aandacht voor. 

Wij leren het kind om te gaan met emoties in situaties van plezier en grapjes, maar ook bij frustratie, conflicten, boosheid en verdriet. Op de groep vieren de kinderen met elkaar verjaardagen en andere feestjes, zoals sinterklaas, kerst etc. Maar ook samen praten en rituelen bedenken bij verdrietige gebeurtenissen zijn belangrijk. 

Kinderen worden bewust gemaakt van de wereld om hen heen. Wij lezen dagelijks voor en gaan met de (oudste) kinderen bijvoorbeeld naar de bibliotheek. De Bloementuin werkt samen met de Merwedeschool. Wij organiseren gezamenlijke activiteiten met de kleuters en de peuterspeelzaal de Ukkepuk, die in de Merwedeschool gevestigd is. Activiteiten die we gezamenlijk doen zijn: de thema’s worden op elkaar afgestemd en er kunnen vanuit de thema’s ook gezamenlijke activiteiten worden uitgevoerd. De kinderen van de Bloementuin spelen samen met de kinderen van de Ukkepuk en de kinderen van groep 1/2 buiten op het plein. De oudste peuters van De Bloementuin kunnen samen met de kleuters in de gang spelen of worden soms uitgenodigd om mee te gaan gymmen. Hierdoor zullen kinderen al vertrouwd zijn met de kleuters waar ze mogelijk bij in de klas komen en ze kennen de leerkrachten van de kleuterklassen al, waardoor de overgang naar de basisschool makkelijker voor kinderen zal zijn. 

Buurtbewoners zijn welkom bij evenementen, feesten en exposities. Wij zullen altijd zelf bij deze activiteiten aanwezig zijn, zodat de kinderen ook altijd een vertrouwde persoon hebben tijdens activiteiten buiten de kinderdagverblijfruimte.

-    overdracht normen en waarden

Wij laten het kind ervaren wat de grenzen zijn; goed en slecht, wat anders is dan ze gewend zijn en wat ze mogen en wat ze moeten. Met de kinderen worden afspraken gemaakt over wat kan en mag in de verschillende ruimtes, over onderlinge omgangsvormen en over het verantwoordelijk zijn voor spullen van iemand anders. Het geeft kinderen duidelijkheid en daarmee zullen ze zich ook normen en waarden eigen maken. 

Wij zijn ons er voortdurend van bewust, dat kinderen het gedrag van volwassenen imiteren. Wij geven het goede voorbeeld in spreken en gedrag.

Overeenkomsten en verschillen worden door ons benoemd en gewaardeerd. De kinderen worden aangemoedigd elkaar over onderlinge verschillen te vertellen en naar elkaar te luisteren. 

Wij letten er bij alle activiteiten op dat de kinderen goede omgangsvormen leren. Er wordt aandacht besteed aan tafelmanieren, dat kinderen beleefd iets vragen en samen dingen opruimen. 

Wij geven uitleg over de wereld die de kinderen ontdekken en gaan in op de reacties van kinderen.

Wij tonen respect en waardering door geïnteresseerd en actief te luisteren, adequaat te reageren en de kinderen serieus te nemen. 

Openingstijden

Wij zijn open van 7.30-18.00 uur. Daarbij hebben de ouders een mogelijkheid voor verlengde opvang van 7.00-7.30 uur en/of van 18.00-18.30 uur. 

Onze beroepskrachten

Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma volgens de richtlijnen in de CAO Kinderopvang. Zij hebben allemaal een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zijn in het bezit van een diploma kinder-EHBO. Nieuwe medewerkers zullen in de kinder EHBO zo snel mogelijk geschoold worden. 

Werkwijze:

Groepsgrootte en leeftijdsopbouw

In kinderdagverblijf De Bloementuin is plaats voor 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Incidenteel kunnen kinderen langer gebruik maken van de opvang in het kinderdagverblijf. Dit zal bijvoorbeeld komen, omdat kinderen nog niet naar school kunnen op het moment dat zij de leeftijd van 4 jaar bereiken. Dit kan voorkomen als zij in of net voor de zomervakantie 4 jaar worden. Een andere situatie kan zijn als kinderen sociaal-emotioneel nog niet aansluiten bij een BSO groep en zij vanwege een beperking (bijvoorbeeld Syndroom van Down) een beter aanbod in activiteiten en rituelen vinden in de kinderopvang dan in een BSO. Wij zullen hierbij in gesprek blijven met ouders en regelmatig evalueren, wanneer het aanbod binnen de kinderopvang niet meer aansluit en een overgang naar een BSO een betere optie is.

Binnen kinderdagverblijf De Bloementuin werken we met een verticale stamgroep. Dit is voor een kinderdagverblijf met maar één stamgroep niet anders mogelijk. Een verticale groep geeft een aantal voordelen. 

 • Er is meer aansluiting op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook verschillende leeftijden bij elkaar zijn.
 • De kinderen leren op een natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.
 • De kleinere kinderen kunnen zich in hun ontwikkeling optrekken aan de oudere kinderen. Oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen.
 • De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals liedjes, ook net boven hun niveau krijgen aangereikt.
 • Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen tempo. Ze kunnen op hun eigen niveau meedoen aan verschillende activiteiten.
 • Achterstanden in de ontwikkeling van de kinderen vallen minder op, hierdoor worden deze kinderen minder snel een buitenbeentje.
 • Kinderen die voor lopen op hun ontwikkeling vinden de uitdaging in speelmateriaal wat net boven hun leeftijdsniveau ligt en er is de mogelijkheid af en toe even terug te vallen.

De (spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroep kunnen verrichten: het open deurenbeleid

Op kinderdagverblijf De Bloementuin werken we samen met de Merwedeschool en peuterspeelzaal De Ukkepuk. Activiteiten die we samen doen kunnen bestaan uit een gezamenlijke gymles en thema’s en presentaties voor ouders. Het is op dit moment nog een beetje zoeken naar de activiteiten die we kunnen combineren, maar de intentie om meer dingen gezamenlijk te doen is wel naar elkaar uitgesproken.

Op kinderdagverblijf De Bloementuin werken we ook samen met het woonzorgcentrum De Lange Wei en gaan de kinderen 1 keer per week op bezoek bij de “oma’s”. Hierbij gaat er altijd een pedagogisch medewerkster mee. En gaan het aantal kinderen mee, zodat de andere medewerker niet met te veel kinderen achterblijft. 

Wij zullen ook een aantal andere activiteiten buiten het kinderdagverblijf uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan:

 • Een bezoek aan de buurtwinkels. De winkels zijn op loopafstand en wij kunnen hier naar toe gaan met de bolderwagen en de kinderwagen. 
 • Een bezoek aan het zorgcentrum en deelnemen of kijken bij activiteiten van het zorgcentrum. Er zijn iedere maand diverse activiteiten in het zorgcentrum, zoals kerst- of paasmarkt, tentoonstellingen van creaties die door bewoners van het zorgcentrum zijn gemaakt. Maar het kan ook zijn dat we met een aantal kinderen gaan kijken bij de zanggroep van het zorgcentrum.
 • We gaan 1 keer per week met de kinderen naar De Lange Wei voor een activiteit.
 • Bezoek aan de bibliotheek
 • Bezoek aan speeltuin of kinderboerderij; dit soort uitstapjes zullen mogelijk met auto’s gedaan worden. Vervoer zal altijd zijn in een voor de leeftijd van het kind veilige kinderautostoel.

Voor uitstapjes buiten het kinderdagverblijf zullen wij ouders toestemming vragen. Wanneer ouders geen toestemming geven zullen kinderen niet mee gaan en met een geschoolde medewerker in het kinderdagverblijf blijven.

Ondersteuning beroepskrachten bij hun werkzaamheden door andere volwassenen

We zijn voor de SBB een erkend leerbedrijf, wat betekent dat binnen De Bloementuin een stagiaire kan worden begeleid en opgeleid. We vinden het belangrijk om mensen goed op te leiden en begeleiden op weg naar het werken in de kinderopvang. Stagiaires kunnen komen van een MBO 3 opleiding; over het algemeen zal dat de opleiding Pedagogisch Werker zijn, maar kan een aanverwante opleiding zijn. Ook zijn stagiaires mogelijk van de opleiding MBO2 Helpende. Deze opleiding leidt niet op tot het werk in de kinderopvang, maar kan voor leerlingen wel een opstap zijn naar de opleiding MBO3 Pedagogisch Werker. 

Stagiaires die ouder zijn dan 18 jaar, zijn ook altijd in het bezit van een VOG.

Stagiaires zijn meestal boventallig en worden alleen als de wet dit toestaat meegeteld in de Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR). Stagiaires die in hun laatste leerjaar zitten kunnen meetellen voor de BKR als zij naar bevinden van de praktijkbegeleider en de stagebegeleider vanuit school hiervoor geschikt zijn. Zij krijgen voor die uren een contract en zullen worden uitbetaald. Zij maken nooit meer dan 33,33 % van de bezetting uit en staan niet alleen op de groep. 

We hebben een medewerker die volgens de BBL route werkt in het kinderdagverblijf en zij zal in september 2020 starten in het 2e leerjaar van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4. 

We hebben een SBB erkenning voor 3 verschillende opleidingen:

 • Stagiaires van de PW3 opleiding hebben in kinderdagverblijf De Bloementuin alle voorkomende taken van een pedagogisch medewerker, maar zullen dit doen met ondersteuning en coaching van de praktijkopleider of een andere bevoegde pedagogisch medewerker. Stagiaires zullen de opdrachten die zij voor school moeten doen uitvoeren onder toezicht van een bevoegde pedagogisch medewerker, meestal is dat de praktijkbegeleider. Een stagiaire is niet alleen op de groep aanwezig met de kinderen.  
 • Stagiaires van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (MBO4) hebben in kinderdagverblijf De Bloementuin alle voorkomende taken van een pedagogisch medewerker, maar zullen dit doen met ondersteuning en coaching van de praktijkopleider of een andere bevoegde pedagogisch medewerker. Stagiaires zullen de opdrachten die zij voor school moeten doen uitvoeren onder toezicht van een bevoegde pedagogisch medewerker, meestal is dat de praktijkbegeleider. Een stagiaire is niet alleen op de groep aanwezig met de kinderen.  
 • Stagiaires van de HW2 opleiding zullen vooral de huishoudelijke en verzorgende taken op zich nemen. Je kunt hierbij denken aan schoonmaakwerkzaamheden en het klaarmaken van bijvoorbeeld fruit, fruithapjes en boterhammen voor de kinderen. Daarnaast  zullen zij in het contact met kinderen vooral de kinderen begeleiden in hun spel of bijvoorbeeld een boekje voorlezen.

Iedere stagiaire wordt begeleid door een praktijkbegeleider, die hiervoor ook een opleiding heeft gevolgd en minimaal het niveau van de opleiding heeft als bevoegd medewerker. Daarnaast worden stagiaires ondersteunt door de pedagogisch medewerkers op de locatie. Zij zullen stagiaires ook ondersteunen en leren wat de voorkomende werkzaamheden zijn in het dagverblijf en hen leren die te doen op de juiste wijze.

We maken op dit moment geen gebruik van vrijwilligers, maar ook vrijwilligers van boven de 18 jaar zijn altijd in het bezit van een VOG.  

Beroepskracht – kind – ratio

Binnen de wet Kinderopvang zijn richtlijnen over hoeveel erkend geschoolde medewerkers ingezet moeten worden op het aantal kinderen naar leeftijdscategorieën. Wij houden ons uiteraard ook aan deze beroepskracht-kind-ratio. 

Ook is benoemd dat een medewerker gedurende 3 uur alleen mag staan op een grotere groep kinderen dan voor een pedagogisch medewerker toegestaan. De tijd dat een medewerker alleen is zal zijn aan het begin van de dag als kinderen gebracht worden en in de avond als kinderen worden opgehaald. Daarnaast kunnen medewerkers tussen de middag als de meeste kinderen op bed liggen pauze nemen. Hieronder wordt uitgewerkt, hoe dit er in de praktijk uitziet.

Vaste gezichten voor de 0 jarigen.

Er worden per 0 jarige twee vaste medewerkers aangewezen, waarvan er altijd één aanwezig zal zijn. In vakanties en bij ziekte wordt het rooster zo aangepast dat er altijd één van de twee medewerkers aanwezig is voor de 0 jarige. 

 De drie-uursregeling

De Wet Kinderopvang staat toe dat er op vastgestelde momenten minder beroepskrachten aanwezig zijn:

 • Bij 10 aaneengesloten openingsuren max. drie uur per dag. Deze mag je zelf verdelen. 
 • Welke tijden dat zijn, geven we hieronder per dag aan volgens een vast wekelijks rooster. 
 • Altijd minimaal 50% pm’ers van de normale BKR aanwezig.

Vroege dienst is van 7.00-16.45 uur met een pauze van 12.30-13.15 uur.

Tussendienst is van 7.45-17.30 uur met een pauze van 13.15-14.00  

Late dienst is van 8.30-18.15 uur met een pauze van 14.00-14.45uur. 

Afwijkingen in de BKR zijn op de volgende tijden:

Maandag:     

 • vroeg en tussen van 7.30-7.45 en 8.15 -8.30 uur 
 • pauzes van 12.30-14.45 uur 
 • laat en tussen van 16.45-17.00 uur, medewerkers blijven om 17.30 uur langer als de BKR nog niet voldoet

Dinsdag:     

 • vroeg en tussen van 7.35-7.45 uur 8.15 -8.30 uur
 • pauzes van 12.30-14.45 uur 
 • laat en tussen van 16.45- 17.05 medewerkers blijven om 17.30 uur langer als de BKR nog niet voldoet

Woensdag:    

Diensten zijn afwijkend: 

 • Vroeg: 7.00-17.00 en pauze van 13.00-14.00 uur
 • Tussendienst: 7.45-14.00 uur
 • Late dienst: 8.30-18.15 uur en pauze van 14.00-14.45 uur

Afwijking BKR: 

 • vroeg en tussen van 7.30 -7.45 uur en 8.15-8.30 uur 
 • pauzes van 13.00 – 14.45 uur
 • laat en tussen van 17.00 - 17.30 uur

Donderdag:    

 • vroeg en tussen van 8.15 - 8.30  uur
 • pauzes van 12.30-14.45 uur
 • laat en tussen van 16.45-17.15 uur medewerkers blijven om 17.30 uur langer als de BKR nog niet voldoet

Vrijdag:        

 • vroeg en tussen van 7.30 -7.45 uur en 8.15-8.30 uur 
 • pauzes van 12.30-14.45 uur 
 • laat en tussen van 17.00 – 17.30 uur.

Aangezien de tijd tussen 7.00 en 7.30 uur en tussen 18.00 en 18.30 tijd is dit ouders extra inkopen hebben we een goed overzicht over het aantal kinderen en komt het kindaantal in die periode niet boven de bkr uit. Op dit moment zijn er geen ouders die extra late opvang afnemen. 

Door middel van registreren van breng- en ophaaltijden, zien we dat aan de randen van de dag we steeds  ook voldoen aan de beroepskracht-kind-ratio. In het geval dat kinderen later worden opgehaald dan springen ook houders in, zodat aan de bkr voldaan wordt of medewerkers blijven langer. 

Wanneer er minder kinderen aanwezig zijn en er met 2 pm-ers gewerkt mag worden zullen de diensten als volgt zijn:

 • Vroege dienst:     7.00-17.00 uur
 • Late dienst:    8.15-18.15 uur

Afwijkingen zijn dan van:

 • Vroege dienst:  7.45-8.15 uur 
 • Pauzes:        13.00-15.00 uur
 • Late dienst:    17.00-17.30 uur

Op woensdag en vrijdag werken we tijdens pauzes samen met de BSO. Dan zijn tijdens opening en sluiting van het dagverblijf soms ook kinderen van de BSO ook aanwezig in het dagverblijf om te helpen en te spelen of voor te lezen. Kinderen die bijna 4 jaar zijn kunnen mogelijk ook al af en toe gaan spelen op de BSO. Mits dit kan volgens de BKR.

Op momenten dat de beroepskracht alleen is met de kinderen, dan is er altijd een tweede volwassene in het gebouw aanwezig. Op De Bloementuin zijn dit leerkrachten van de Merwedeschool en/of een pedagogisch medewerkster van BSO Merwedeplein.

Daarnaast is er, als de beroepskracht alleen is, altijd een achterwacht telefonisch bereikbaar. Dit is een volwassen persoon die de pedagogisch medewerker bij calamiteiten kan ondersteunen. Deze achterwacht kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvang locatie. Voor achterwacht wordt gebruik gemaakt van medewerkers, die in Hardinxveld wonen of Judy van Boxtel (locatieleider van De Merwedeschool).

Pakketten/flexibele opvang: mogelijkheden en grenzen

De Bloementuin staat voor flexibele opvang, hoewel dat ook bij ons niet onbeperkt is. Wij bieden wel flexibele openingstijden. Het kinderdagverblijf is standaard open tussen 7.30 en 18.00 uur, maar als ouders aangeven dat een half uur eerder en/of een half uur later beter zou uitkomen is het mogelijk dat ouders een half uur flexibele opvang extra afnemen. Daarnaast is het mogelijk om halve dagen af te nemen. Een halve dag in de ochtend is van 7.30-13.00 uur en een halve dag in de middag is van 13.00-18.00 uur. Ook hierbij is het mogelijk een half uur flexibele opvang bij te kopen van 7.00-7.30 uur en/of van 18.00-18.30 uur. 

De pakketten die wij aanbieden zijn pakketten van 52 weken, 48 weken en 40 weken. Bij 52 weken pakketten gaan we er van uit dat kinderen het hele jaar komen, met uitzondering van de sluitingsdagen. 

Het 48 weken pakket  nemen ouders af die minimaal 4 weken hun kind niet naar het dagverblijf brengen, bijvoorbeeld tijdens de vakanties met de ouders. 

Bij 40 weken pakketten gaan we er van uit dat kinderen minimaal 10 weken niet komen en vaak zal dat overeen komen met de schoolvakanties van het basisonderwijs.

Extra opvang is mogelijk en zal door ouders twee weken van te voren aangevraagd moeten worden. Wij kunnen dan ook nog goed inschatten of dit mogelijk is binnen de beroepskracht-kind-ratio, maar ook kunnen de maaltijden aangevraagd worden die wij afnemen bij De Lange Wei.

Binnen kinderdagverblijf De Bloementuin zullen wij voor extra opvang geen hoger uurtarief vragen dan bij reguliere opvang. Ons uitgangspunt is tenslotte flexibele opvang en maatwerk in de kinderopvang.

Ook is het mogelijk om een dag te ruilen. Dit is alleen mogelijk op het moment dat dit past binnen de beroepskracht-kind-ratio. 

Binnen kinderdagverblijf De Bloementuin zullen we kijken naar een pakket in combinatie met de peuterspeelzaal De Ukkepuk. Het is dan mogelijk dat wij kinderen ’s morgens naar De Ukkepuk brengen en de medewerkers van De Ukkepuk hen ’s middags weer naar het kinderdagverblijf brengen. De tijd dat kinderen bij de peuterspeelzaal zijn, zal dan van de tijd van de opvang worden afgehaald.

Daarnaast is het mogelijk dat ouders een echt flexibel pakket afnemen. Dit is bestemd voor ouders die incidenteel opvang nodig hebben of ouders die onregelmatige diensten werken. Voor dit pakket wordt wel een hoger uurtarief gerekend.

Wenbeleid

Voordat de daadwerkelijke opvang start komt een kind een aantal keer wennen in het kinderdagverblijf. Dit wennen gebeurt in fases waarbij de duur van het wennen steeds langer wordt. In het begin zal(zullen) de ouder(s) nog even aanwezig zijn in het kinderdagverblijf, maar voor het wenproces is het belangrijk om ook aan het afscheid nemen te wennen. De pedagogisch medewerker zal samen met het kind afscheid nemen van de ouder(s). Dit wennen zal gemiddeld in drie keer plaatsvinden, voordat een kind daadwerkelijk geplaatst wordt, maar kan ook aangepast worden in overleg met ouder(s) en pedagogisch medewerker, hierbij lettend op wat een kind nodig heeft.

Wanneer kinderen van het kinderdagverblijf overgaan naar de basisschool en de BSO zal ook met de betreffende school en BSO een wenbeleid voor de uitstroom worden afgestemd.

Voeding

Voor baby’s die naar De Bloementuin komen en nog fles en/of borstvoeding krijgen, dienen ouders dit zelf mee te nemen. De borstvoeding dient gekoeld en voorzien van naam en kolfdatum meegenomen te worden. De Bloementuin verzorgt de andere maaltijden zoals het fruit, warme maaltijd tussen de middag en de tussendoortjes. Bij de warme maaltijd krijgen de kinderen na afloop een toetje. Bij het fruit en de tussendoortjes ( zoals koekje of een crackertje) krijgen de kinderen diksap of water. Het is mogelijk dat kinderen in De Bloementuin een broodontbijt krijgen. Er staat bij binnenkomst één tafel gedekt met brood en diverse soorten beleg. Bij het brood wordt melk aangeboden. De ontbijttafel staat gedekt tussen 7.00 en ± 8.00 uur. 

De warme maaltijd wordt afgenomen in de keuken van de Lange Wei en zal op een verantwoorde manier worden bereid en aangeboden op de juiste temperatuur. Voor baby’s tot 1 jaar wordt een aangepast menu aangeboden, en zal het eten indien noodzakelijk gepureerd worden gegeven. 

Mocht uw kind een voedselallergie hebben of bepaalde voeding vanwege geloofsovertuiging niet eten, dan wordt hier natuurlijk te allen tijden rekening mee gehouden.

Wanneer kinderen bepaalde voeding niet lekker vinden of niet lusten, zal eerst geprobeerd worden of ze het echt niet lusten. Uit ervaring kunnen we zeggen dat kinderen vaak in het kinderdagverblijf meer eten dan thuis. Mocht een kind het echt niet lusten, zal het als alternatief een boterham krijgen. Dit zal ook gemeld worden aan de ouder(s) bij het ophalen, zodat ouders er voor kunnen kiezen om thuis toch nog een warme maaltijd aan te bieden. Als een kind een maaltijd niet lust, krijgt het wel een toetje.

Slapen

Baby’s volgen hun eigen slaapritme. Wanneer zij moe zijn worden ze in bed gelegd. Baby’s slapen op hun rug in een zomer – of winterslaapzak ( afhankelijk van het seizoen) met eventueel hun kroel of speentje. Voor het slaapritme van de baby’s en dreumesen (tot ± 2,5 jaar) zullen we enerzijds kijken naar het kind zelf en anderzijds ook het ritme van thuis zoveel mogelijk overnemen. Het is wel belangrijk te weten dat door de vele indrukken die een baby of dreumes in een kinderdagverblijf opdoet het slaapritme iets kan afwijken van thuis. Een kind kan eerder vermoeid raken of juist langer willen spelen met de andere kinderen.

Peuters (±2,5 – 4 jaar) die nog naar bed gaan na het middageten, zullen één keer slapen. Wij brengen hen tussen 12.30 uur en 13.00 uur naar bed. Als kinderen wakker zijn en ook echt voldoende geslapen hebben, worden zij weer uit bed gehaald. In overleg met ouders wordt ook bepaald of kinderen op een bepaalde tijd weer uit bed gehaald moeten worden. Verder zullen wij hanteren dat peuters tot uiterlijk 15.00 uur slapen, in verband met een goed dag-nacht ritme. Uitzonderingen hierin kunnen altijd met ons worden besproken.

Kinderen slapen bij voorkeur altijd in een vast bed. Dit vinden wij belangrijk om de vertrouwdheid van de slaapomgeving en vooral de ontwaakomgeving te waarborgen. 

Wanneer kinderen slapen op de buik of ingebakerd worden tijdens het slapen, hanteren wij volgens het protocol “veilig slapen” de richtlijn dat ouders hier schriftelijk toestemming voor geven. Bij het inbakeren van kinderen geven ouders altijd een goede instructie en doen het voor aan de medewerkers van het dagverblijf. Inbakerdoeken moeten door de ouders meegenomen worden.

Welbevinden

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen een leuke dag hebben in het kinderdagverblijf en dat ouders hun kind met een gerust gevoel bij ons achterlaten.

Het welbevinden van kinderen staat bij ons voorop en wij zullen dat gedurende de dag ook goed in de gaten houden. Wanneer een kind zich niet lekker voelt of zich minder op zijn/haar gemak voelt in het kinderdagverblijf, zal er aan het kind extra aandacht besteed worden en het kind zal getroost worden. Gedurende de dag zal uw kind geobserveerd worden aan de hand van zijn/haar spel en wat hij/zij laat zien gedurende de dag. Dan kan heel druk gedrag en teruggetrokken gedrag beiden aanleiding zijn om kinderen even individuele aandacht te geven en hen mogelijk bij het spel van andere kinderen te betrekken. 

Uitgangspunt voor ons is dat kinderen zich op hun gemak voelen in het kinderdagverblijf en zij zich daardoor ook kunnen laten zien en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

 In kinderdagverblijf De Bloementuin krijgt ieder kind zijn eigen mentor. De mentor wordt tijdens de wendagen bekend gemaakt aan ouders door middel van een brief. Zodra kinderen dit snappen zal de mentor ook aan de kinderen uitleggen dat zij zijn/haar mentor is. Maar ook dat kinderen met een vraag of probleem altijd naar alle medewerkers toe kan gaan.+  Het zijn van mentor betekent dat zij de kinderen, die zij heeft toegewezen gekregen, volgt in het observatiesysteem en de mentor zal ook de oudergesprekken voeren. Pedagogisch medewerkers kunnen daar waar nodig via Opvang Nieuwe Stijl een training “communicatie met ouders” volgen. De mentor zal waar nodig ook extra aandacht besteden aan het kind om de ontwikkeling te stimuleren. Medewerkers zijn wel allemaal op de hoogte van de ontwikkeling van ieder kind en daar waar nodig zal een kindje besproken worden in een teamoverleg. 

Volgen en observeren

Bij kinderdagverblijf De Bloementuin maken we gebruik van het digitale kind-volgsysteem van de CED-groep “Doen, praten en bewegen”. Hierin wordt de sociaal emotionele ontwikkeling, verbale en cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling van kinderen gevolgd. Voor alle kinderen wordt eens in de 4 tot 6 maanden de lijst ingevuld. De frequentie is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Bij de observatielijsten horen ook tips voor de pedagogisch medewerkers en ook de ouders hoe ze de verschillende gebieden in de ontwikkeling kunnen stimuleren in de ontwikkeling. 

De bevindingen van het kind-volgsysteem worden in een jaarlijks oudergesprek door de mentor met de ouders besproken. Ouders wordt gevraagd of zij dit ook bij hun kind herkennen. 

Alle medewerkers zijn getraind in het gebruik van dit kind-volgsysteem en ook alle nieuwe medewerkers zal geleerd worden hoe ze met dit kind-volgsysteem kunnen werken.

Signaleren

Wanneer wij ons zorgen maken om kinderen, omdat wij denken dat een kind achterblijft in de ontwikkeling op een bepaald gebied, zullen wij het kind-volgsysteem ook gebruiken om te verifiëren of ons vermoeden klopt met wat we signaleren in het kind-volgsysteem. Dan zullen we dit ook bespreken met de ouders en hen vragen of zij dit ook zien.  

Voor pedagogische ondersteuning kunnen wij ook gebruik maken van de pedagoge die in dienst is van Opvang Nieuwe Stijl.

Einde dagopvang: overdracht basisschool

Wanneer kinderen de leeftijd van 4 jaar bereiken zullen zij het kinderdagverblijf verlaten. Ouders krijgen tegen het einde van de dagopvang op het kinderdagverblijf een gesprek aangeboden om de periode op het kinderdagverblijf af te sluiten. Ook zullen we voor de basisschool en eventueel de Buitenschoolse Opvang een overdracht formulier meegeven over het kind op het kinderdagverblijf. Dit kunnen de ouders op school en/of de Buitenschoolse Opvang  afgeven. 

Kinderdagverblijf De Bloementuin heeft een eigen overdrachtsformulier ontwikkeld in samenspraak met de Merwedeschool. Dit formulier zal ook gebruikt worden voor kinderen die naar andere scholen gaan. 

Het overdracht formulier bevat ook de verschillende ontwikkelingsgebieden die in het kind-volgsysteem voorkomen en is een combinatie van ons eigen kind-volgsysteem “Doen, praten en bewegen” en het kind-volgsysteem “Parnassis”, waar de Merwedeschool mee werkt.

Wij zullen zonder toestemming van de ouders nooit zelf contact opnemen met de basisschool of de Buitenschoolse opvang waar het kind naar toe gaat. Soms vinden wij het echter belangrijk dat er een warme overdracht plaatsvindt naar de basisschool. Dit zullen we met ouders bespreken en wij zullen daar waar mogelijk dit gesprek bij voorkeur samen met de ouders doen.

Zieke kinderen

Vaak komen kinderen in het kinderdagverblijf die net ziek zijn geweest. Wel is het erg belangrijk dat ouders zo goed mogelijk aan de pedagogisch medewerkers vertellen wat het kind heeft gehad en ook of het kind een paracetamol heeft gehad voordat het naar het kinderdagverblijf is gebracht.

 Met een paracetamol voelt een kind zich al snel weer wat beter, maar het risico bestaat ook dat na een aantal uur de koorts opeens omhoog schiet. Pedagogisch medewerkers zullen dan ook vragen hoe laat het kind de paracetamol heeft gehad. Het kind moet dan goed in de gaten gehouden worden, zeker zo ongeveer 4 uur nadat het de paracetamol heeft gehad. Wanneer de koorts opeens omhoog schiet, kan een kindje in een koortsstuip komen. Dit  kan zeer ernstige gevolgen hebben. Wij zijn in het kinderdagverblijf niet geautoriseerd om een paracetamol te geven, ook om deze redenen. De zelfzorgmedicatie mag niet gegeven worden in het kinderdagverblijf. Dan geldt de regel dat wij de ouders bellen om het kind op te halen als de temperatuur boven de 38,5 oC uitkomt. Dit ook om te voorkomen dat de koorts te hoog oploopt.

Wel kunnen medicijnen gegeven worden die door een arts zijn voorgeschreven en die in de oorspronkelijke verpakking met bijsluiter worden aangeleverd met een etiket op de medicijnen waar ook de naam van het kind op staat en de hoeveelheden die zijn voorgeschreven. 

 Wij volgen hierbij de informatie van de GGD over een ziek kind in het kinderdagverblijf.

Wanneer u alle informatie wilt  kunt u dit vinden op de internet site van de GGD. Deze site raadplegen wij ook als het gaat om infectieziekten en wanneer een kind wel of niet geweerd moet worden op het kinderdagverblijf. 

In verband met de maatregelen i.v.m. het Corona-virus volgen we steeds de richtlijnen van het RIVM en de GGD. 

Als er zorgen zijn om kinderen

Als er zorgen of bijzonderheden zijn rond de ontwikkeling of het welbevinden van kinderen, dan zullen wij deze in een vroeg stadium met de ouders bespreken. Door middel van observaties en verslaglegging waarborgen wij dat wij ook in deze gevallen zorgvuldig handelen. Als pedagogisch medewerkers worden wij ondersteund door de pedagoge van Opvang Nieuwe Stijl. 

Wanneer we ons zorgen maken over een kind, zullen we ouders uitnodigen voor een oudergesprek en waar nodig hen ook doorverwijzen naar ondersteunende instanties, zoals Sociaal Team Hardinxveld-Giessendam, huisarts, logopedie of fysiotherapie.

Wanneer er een vermoeden is van mishandeling of misbruik treedt een ander protocol, de Meldcode Huiselijke geweld en Kindermishandeling  in werking; in dit geval zal altijd sprake zijn van een samenspel tussen de pedagogisch medewerker, ouders en Opvang Nieuwe Stijl. Wij zijn beide getraind in de Meldcode Kindermishandeling en kennen de stappen en richtlijnen om de meldcode Kindermishandeling te gebruiken. Ouders zullen altijd op de hoogte gesteld te worden van het in gang zetten van het protocol Meldcode Kindermishandeling en de stappen die worden ondernomen door het kinderdagverblijf. 

Alle pedagogische medewerkers van het kinderdagverblijf zullen een training krijgen in het hanteren van de Meldcode Kindermishandeling. 

Voertaal

De voertaal in kinderdagverblijf De Bloementuin is Nederlands

Vier-ogen-principe

Per 1 juli 2013 is wettelijk vastgelegd dat bij dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar een beroepskracht of beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Deze maatregel wordt het vier-ogenprincipe genoemd. 

Op kinderdagverblijf De Bloementuin geven we hier als volgt invulling aan. Er is een camera aanwezig in het kinderdagverblijf en in de slaapkamer. De houders kunnen de camera’s op afstand bekijken via een app. Wij staan ook altijd open voor bezoek van buren en mensen in het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf heeft veel ramen waardoor vanaf buiten makkelijk meegekeken kan worden en er zit een raam bij de verschoonruimte. Ook zit er een deur met glas en grote ramen tussen het kinderdagverblijf en de gang, waardoor iedereen die langs loopt naar binnen kan kijken.

Ouders:

Informatie

Ouders van kinderdagverblijf De Bloementuin worden geïnformeerd op de volgende wijzen:

 • De website: Dit is zowel onze eigen website www.onshink.nl als via de website van Opvang Nieuwe Stijl www.opvangnieuwestijl.nl 
 • Informatieboekje: Ouders krijgen bij aanmelding altijd een informatieboekje mee.
 • Bij brengen en halen krijgen ouders altijd een mondelinge overdracht over hoe het die dag met hun kind(eren) is gegaan. In verband met de coronamaatregelen maken we steeds meer gebruik van overdracht via whatsapp, maar zullen steeds meer gebruik gaan maken van het ouderportaal. 
 • Eén keer per 2 maanden brengen wij een nieuwsbrief uit voor de ouders. Hierin kunt u de nieuwtjes lezen van het kinderdagverblijf, maar ook de activiteiten die we zullen gaan doen. Hierin kunt u ook een klein verslagje lezen van de activiteiten die we hebben gedaan in de afgelopen maanden. 
 • Indien gewenst kunnen we ouders ook via de mail op de hoogte houden van leuke activiteiten en foto’s van uw kind tijdens de activiteiten.
 • Daarnaast posten we via de Facebook pagina regelmatig leuke en interessante foto’s van activiteiten.

Oudergesprekken, contactmomenten (wijze van communiceren met ouders)

Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk. Samen met de ouders nemen wij een deel van het opgroeien en de ontwikkeling van hun kind voor onze rekening. Dit doen we graag in overleg en in samenspraak met de ouders. De breng- en haalmomenten zijn daarbij essentieel, maar ook steeds meer zal het ouderportaal ingezet worden om contact tussen ouders en medewerkers zo veel mogelijk te beperken. Wij horen graag van u hoe het met het kind gaat en of er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op de dag in het kinderdagverblijf. Dit kan zijn of een kind slecht geslapen heeft of slecht of weinig gegeten heeft voordat het naar het kinderdagverblijf komt. 

Wij geven de mogelijkheid tot een ontbijt tussen 7.00 en ± 8.00 uur.

Aan het einde van de dag, wanneer de ouder zijn/haar kind komt halen, nemen we weer graag even de tijd om te vertellen hoe het kind het heeft gehad op het kinderdagverblijf, of doen dit via whatsapp en zijn bezig met het uitrollen van een goed werkend ouderportaal. Belangrijk voor de baby’s is dan hoe laat en hoeveel gegeten/gedronken hebben en hoe lang en hoe laat ze hebben geslapen.

Voor alle kinderen geldt dat wij de ouders een beeld willen geven hoe hun kind het heeft gehad tijdens de dag op het kinderdagverblijf. 

Wij nodigen ouders één keer per jaar uit voor een persoonlijk gesprek. Dit zal meestal zijn rond de verjaardag van het kind. Hierin kunnen we wat meer ingaan op hoe het met het kind gaat en waar de talenten van het kind liggen, maar ook wat het kind op het kinderdagverblijf leuk vindt en hoe dat thuis is. In veel gevallen zal dat overeenkomen, maar soms kan dat ook opvallend verschillen. 

Mocht een ouder vragen hebben en een gesprek willen over zijn/haar kind op het kinderdagverblijf, dan hoeven zij uiteraard niet te wachten tot een oudergesprek maar kunnen zij ons ook altijd vragen om een persoonlijk gesprek buiten de groep. Hiervoor zullen we dan een afspraak maken. Een voordeel is dat niet andere ouders meeluisteren, die hun kind komen brengen of halen en ook zijn de medewerkers niet afgeleid, omdat de zorg van de kinderen in de groep altijd voorgaat. 

Oudercommissie

De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht op ieder kindercentrum en geeft die oudercommissie adviesrecht op diverse onderwerpen. Het betreft dan voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachten en klachtenregeling en de tarieven. 

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het adviseren van de houder van het kinderdagverblijf over de aangelegenheden genoemd in de Wet kinderopvang. 

In kinderdagverblijf De Bloementuin informeren we ouders bij een kennismakingsgesprek over de voorwaarden van het hebben van een oudercommissie en vragen wij hen ook of zij in een oudercommissie zitting zouden willen nemen. 

Klachtafhandeling

Als u een klacht heeft of iets binnen het kinderdagverblijf niet is gegaan zoals u dat graag zou zien, zijn wij altijd bereid om dit met u te bespreken. Wij zullen dan afwegen of er zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn.

Als u een klacht meldt u dat aan ons, zodat wij hier een oplossing voor kunnen vinden. De klacht kunt u bij voorkeur direct aan ons melden bij brengen of halen. Maar het is ook mogelijk dit schriftelijk aan ons te melden. Bij iedere klacht zullen wij zo snel als mogelijk is contact met u opnemen. En de klacht naar op een zo goede mogelijke manier met u afhandelen.

Indien de klacht voor u niet naar tevredenheid is afgehandeld tijdens de interne procedure, kunnen ouders en de oudercommissie terecht bij de geschillencommissie kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl

Ouders en OC kunnen hier te allen tijde rechtstreeks een klacht voorleggen. De klachtenregeling is ter inzage op locatie aanwezig. 

Reactie plaatsen